Mestské kultúrne stredisko bolo zriadené k 1.10.1996 ako príspevková organizácia mesta Kysucké Nové Mesto. V júli 2002 bol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste doplnený štatút MKŠS, na základe ktorého sa činnosť príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko rozšírila o správu športového majetku Mestskej športovej haly, vrátane celého areálu štadióna a o vedenie Mestského športového klubu v Kysuckom Novom Meste, ktorý vtedy zastrešoval činnosť kysuckého futbalu. Týmto dňom sa zmenil aj názov organizácie na MESTSKÉ KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ STREDISKO.

Mesto Kysucké Nové Mesto sa prostredníctvom Mestského kultúrno-športového strediska stará o všetky kultúrne, spoločenské a športové aktivity mesta. V oblasti kultúrno-spoločenskej zabezpečuje kultúrne vyžitie obyvateľov a spolu v súčinnosti s mestskými spoločenskými a záujmovými organizáciami a školami sa podieľa na spoločensky hodnotnom napĺňaní voľného času detí a mládeže. Okrem poriadania kultúrnych a športových podujatí zastrešuje činnosť umeleckých súborov. 

Mestské kultúrno-športové stredisko zastrešuje činnosť celého kysuckého futbalu, ktorý má v súťažiach prihlásených päť mládežníckych družstiev : prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast, starší dorast a jedno družstvo seniorov. Financuje a organizuje činnosť štyroch družstiev hádzanárskeho oddielu a dve družstvá volejbalového oddielu. Od roku 2006 prechádza pod vedenie MKŠS atletický klub.

Rozhodnutím mestského zastupiteľstva prešli pod MKŠS v roku 2009 ďalšie športové kluby: stolnotenisový, šachový a turistický.